สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บุคลากร
วิสัยทัศน์
โครงสร้างการบริหาร
ระเบียบต่าง ๆ
หนังสือราชการต่าง ๆ

  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี
  แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


ระบบติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) ปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งหนังสือราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​
 Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 มาตรการและการเฝ้าระวัง COVID-19 ฉบับที่ 5 การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เพิ่มเติม) ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

 ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์เครือข่าย ระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ เครือข่าย ระยะเวลา ๑ ปี)
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑ ชุด) ครั้งที่ ๒
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรีจ.นครสวรรค์๒หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 

ภาษีไปไหน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการขอยื่นรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
...


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554