สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บุคลากร
วิสัยทัศน์
โครงสร้างการบริหาร
ระเบียบต่าง ๆ
หนังสือเวียนภายใน

  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี
  แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


ระบบติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
 
 งานฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคัดเลือกคณะกรรมการสภามหาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไข
 การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ)
 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีเหตุพิเศษ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ)
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน (ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้สัมมนา จำนวน 1,500 ตัว)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 

ภาษีไปไหน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการขอยื่นรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
...


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554