สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 มหาวิทยาลัย
 สำนักงานอธิการบดี
 กองกลาง
 กองนโยบายและแผน
 กองพัฒนานักศึกษา
 ระเบียบต่าง ๆ
 หนังสือราชการต่าง ๆ

 แผนปฏิบัติงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 คู่มือปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเผยแพร่


ระบบติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
 
 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวับ COVID-19 ฉบับที่ 11
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19
 ประกาศเรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประกาศเรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประกาศ เลื่อนผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไปและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)
 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน)
 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายการครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ)
 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชุดฝึกเครื่องกัดซีเอ็นซีเสมือนจริงเครื่องกัดซีเอ็นซี 1 ชุด)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 

ภาษีไปไหน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการขอยื่นรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
...


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554