สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 มหาวิทยาลัย
 สำนักงานอธิการบดี
 กองกลาง
 กองนโยบายและแผน
 กองพัฒนานักศึกษา
 ระเบียบต่าง ๆ
 หนังสือราชการต่าง ๆ

 แผนปฏิบัติงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 คู่มือปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเผยแพร่


ระบบติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
 
 ประกาศเรื่อง การเลื่อนวันลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฉบับที่ 2
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑
 ประกาศเรื่อง การเลื่อนวันลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐
 ประกาศ เรื่องการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๙
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรื่องมาตรการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗
 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาค1/2564 (25 มิถุนายน 2564)
 ผลการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุน
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพ กรณีมีเหตุพิเศษ และบัญชีสำรองผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีมีเหตุพิเศษ
 กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพฯ กรณีมีเหตุพิเศษ
 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุนสังกัดกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ สำนักงานอธิการบดี
 ประกาศ เรื่อง วิธีการต่อเวลาราชการ และการแสดงยื่นความจำนงขอต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพฯ และการเลื่อนสอบ

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ(ย่านมัทรี)จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร 9 ห้อง 933 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร 9 ห้อง 933 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 

ภาษีไปไหน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการขอยื่นรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
...


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 โทรสาร.0-5622-1554