สำนักงานอธิการบดี 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
ระเบียบ
หนังสือราชการ
สายตรง ผอ.สนอ.
 รายงานการเงิน
 แผนปฏิบัติงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 คู่มือปฏิบัติงาน
 เอกสารเผยแพร่
 การบริหารความเสี่ยง
 ระบบงานสารบรรณ
 ระบบการประชุม
 ระบบขอใช้งานยานพาหนะ
 ลงชื่อปฏิบัติงาน (Work From Home)
 ระบบแจ้งผลประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 e-Portfolio
 ระบบสรุปบัญชีเงินเดือน
 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี
 ระบบจองการใช้งานสถานที่
 ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS
 ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์
 CheQA
 ระบบติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 แนวปฏิบัติสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๖)
 ประกาศ เรื่อง การขอคืนเงินมัดจำประกันสัญญาหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาและจองหอพัก
 ผลการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
 การจัดผู้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ บ้านพักข้าราชการ หอเทวาพิทักษ์ บ้านพักเจ้าหน้าที่ห้องแถวตรงข้ามหอเทวาพิทักษ์ และ บ้านพัก(เขาแรด)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์สาธิตปฏิบัติการ
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานพื้นที่การศึกษาหนองกรด

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย (Firewall) ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ
 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...
ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี
ภาพ
สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี หัวข้อทำงานอย่างไรให้ยกร...อ่านเพิ่มเติม
เข้าปฏิบัติงานอาคารอำนวยการ ย่านมัทรีวันแรก
ภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. 65 เวลา 09.09 น. ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ...อ่านเพิ่มเติม
สรงน้ำและเปลี่ยนผ้าอังสะ แด่องค์พระพุทธสัพพัญญูฯ
ภาพ
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำ แ...อ่านเพิ่มเติม
พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพ
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระร...อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
ภาพ
วันที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีวิทยากรจากบริษัทไฟร์วินเนอร์ แอนด์ เซฟตี้ ม...อ่านเพิ่มเติม
MOU การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ 2565
ภาพ
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด การลงนามบันทึกข้อตก...อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554
Copyright©2022 Office of The President, Nakhon Sawan Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Mongkol Phaethongkham