สำนักงานอธิการบดี 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
ระเบียบ
หนังสือราชการ
สายตรง ผอ.สนอ.
 รายงานการเงิน
 แผนปฏิบัติงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 คู่มือปฏิบัติงาน
 เอกสารเผยแพร่
 การบริหารความเสี่ยง
 ระบบงานสารบรรณ
 ระบบการประชุม
 ระบบขอใช้งานยานพาหนะ
 ลงชื่อปฏิบัติงาน (Work From Home)
 ระบบแจ้งผลประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 e-Portfolio
 ระบบสรุปบัญชีเงินเดือน
 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี
 ระบบจองการใช้งานสถานที่
 ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS
 ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์
 CheQA
 ระบบติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 ประกาศ เรื่อง การขอคืนเงินมัดจำประกันสัญญาหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาและจองหอพัก
 ผลการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
 การจัดผู้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ บ้านพักข้าราชการ หอเทวาพิทักษ์ บ้านพักเจ้าหน้าที่ห้องแถวตรงข้ามหอเทวาพิทักษ์ และ บ้านพัก(เขาแรด)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕

 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และเลื่อนวันสอบคัดเลือก เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย (Firewall) 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอัฒจันทร์ประธาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...
ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี
สรงน้ำและเปลี่ยนผ้าอังสะ แด่องค์พระพุทธสัพพัญญูฯ
ภาพ
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำ แ...อ่านเพิ่มเติม
พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพ
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระร...อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
ภาพ
วันที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีวิทยากรจากบริษัทไฟร์วินเนอร์ แอนด์ เซฟตี้ ม...อ่านเพิ่มเติม
MOU การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ 2565
ภาพ
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด การลงนามบันทึกข้อตก...อ่านเพิ่มเติม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดการเสวนา เรื่อง “พญาลิไท พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์”
ภาพ
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธร...อ่านเพิ่มเติม
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันราชภัฏ 2565
ภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้...อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554
Copyright©2022 Office of The President, Nakhon Sawan Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Mongkol Phaethongkham