สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 มหาวิทยาลัย
 สำนักงานอธิการบดี
 กองกลาง
 กองนโยบายและแผน
 กองพัฒนานักศึกษา
 ระเบียบต่าง ๆ
 หนังสือราชการต่าง ๆ

 แผนปฏิบัติงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 คู่มือปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเผยแพร่


ระบบติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
 
 ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประกาศเรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประกาศ เลื่อนผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ผลการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 1 ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ชุดฝึกเครื่องกัดซี เอ้นซีเสมือนจริงพร้้อมเครื่องกัดซีเอ็นซี ๑ ชุด)
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 1 ตัว)
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค่าเช่าวงจรอินเตอร์เน็ต ระยะ ๑ ปี)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 

ภาษีไปไหน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการขอยื่นรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
...


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554