รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดการเสวนา เรื่อง “พญาลิไท พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์”
ภาพ
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “พญาลิไท พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์” เนื่องในโอกาส 100 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเผยแพร่ความสำคัญของรัชสมัยพญาลิไทที่มีต่อนครสวรรค์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและสาธารณะ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ

โดยกิจกรรมการเสวนา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานเสวนา และบรรยายพิเศษเรื่อง "อุดมศึกษาไทยในยุคใหม่: ความท้าทายและความคาดหวัง" และพูดคุยเสวนาเรื่อง "พญาลิไทกับเมืองนครสวรรค์"โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ คุ้มขำ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการบรรยาย เรื่อง "100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับการพัฒนาท้องถิ่น" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้น รัฐมนตรีและคณะ ชม "นิทรรศการเศรษฐกิจสร้างสรรค์" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/5/2022 2:50:26 PM : : มีผู้เข้าชม 104 ครั้งแล้ว
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ