กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กองกลาง‡ start
กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
หมายเลขโทรศัพท์
056-219100 ต่อ 1110
Email : sukanya.m@nsru.ac.th
Social media Social media