หมวดหมู่ 

ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง ปีที่ประกาศใช้ ทั้งหมด (ล่าสุด)

 กลับหน้าหลัก
เรื่อง ประเภท หมวดหมู่
 0067 การให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร หนังสือซ้อมความเข้าใจและข้อหารือ การบริหารงานบุคคล
 0066 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่ออเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ประกาศ การบริหารงานบุคคล
 0065 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 หนังสือเวียน การงบประมาณ
 0064 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 108 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) หนังสือเวียน การพัสดุ
 0063 คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 1288/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 คำสั่ง การบริหารจัดการ
 0062 ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวและมาตรการการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ หนังสือเวียน การบริหารจัดการ
 0061 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือเวียน การพัสดุ
 0060 พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พระราชบัญญัติ การบริหารงานบุคคล
 0059 พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ การบริหารจัดการ
 0058 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ การบริหารงานบุคคล
 0057 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ การบริหารงานบุคคล
 0056 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา คำสั่ง การบริหารจัดการ
 0055 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 กฎ การบริหารงานบุคคล
 0054 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎ การบริหารงานบุคคล
 0053 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบ การเงิน
 0052 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ การบริหารงานบุคคล
 0051 การดำเนินการตามแนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หนังสือซ้อมความเข้าใจและข้อหารือ การบริหารงานบุคคล
 0050 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 กฎ การบริหารงานบุคคล
 0049 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ประกาศ การบริหารงานบุคคล
 0048 แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำเแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง หนังสือเวียน การบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 เลือกหน้า <<หน้าแรกแล้ว  1  2  3  4   เอกสารเก่า>>

 กลับหน้าหลัก