ผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี

ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

นายมงคล แพทองค

นายมงคล แพทองคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางสุกัญญา มีวงษ์์

นางสุกัญญา มีวงษ์์

ผู้อำนวยการกองกลาง

นางนภัสนันท์  บัวแก้ว

นางนภัสนันท์ บัวแก้ว

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสาวปรัศนีย์ นัยยานนท์

นางสาวปรัศนีย์ นัยยานนท์

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554