คณะกรรมการบริหาร สำนักงานอธิการบดี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สำนักงานอธิการบดี

๑. นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสานักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข ผู้บริหารงานพื้นที่การศึกษาย่านมัทรี กรรมการ
๓. อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
๔. นางสุกัญญา มีวงษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการ
๕. นางนภัสนันท์ บัวแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ
๖. อาจารย์ชนันทิพย์ จันทรโสภา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและพิธีการ กรรมการ
๗. นางสาวสุพัตรา ปัทมะโสภา หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กรรมการ
๘. นางสาวธนิดา ยินดี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานคลัง กรรมการ
๙. นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กรรมการ
๑๐. นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรรมการ
๑๑. นายชาญณรงค์ แตงนารา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ กรรมการ
๑๒. นายธนวิทย์ ฉุนฉ่ำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ กรรมการ
๑๓. นางกัลยา จูทา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร กองนโยบายและแผน กรรมการ
๑๔. อาจารย์ปุณยภา บุญธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
๑๕. นางวราพรรณ บุญบัวทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและบริการนักศึกษา กรรมการ
๑๖. อาจารย์สุกัญญา คงสูน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กรรมการ
๑๗. อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ กรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรอำไพ สุขารมณ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา กรรมการ
๑๙. อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ
๒๐. นางพรทิพย์ บัวประทุม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานธุรการและงานประชุม กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางสาวศิริรัตน์ อ้นหมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวกัญญณัฐ ประเสริญศิริภัทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 โทรสาร.0-5622-1554