เพจใหม่ 2

  หนังสือขออนุญาตไปราชการ
  ขอหนังสือรับรอง
  ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดส่วนตัว
  ใบลาพักผ่อน
  ใบลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว
  ใบขอยกเลิกวันลา
  ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
  ใบลาอุปสมบท
  ใบลาไปศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย
  คำรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  คำขอมีบัตรลูกจ้างประจำ
  คำขอมีบัตรพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
  คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ(ข้าราชการ)
  แบบขออนุญาตไปสอบเข้าศึกษาต่อ
  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 โทรสาร.0-5622-1554