คณะ

รายชื่อคณะกรรมการประจำสำนัก สำนักงานอธิการบดี

๑. นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. นางสุกัญญา มีวงษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง รองประธานกรรมการ
๓. นางนภัสนันท์ บัวแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ
๔. อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองประธานกรรมการ
๕. นายวิสิษฐ์ ธนสาโร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
๖. นายวีระ เมืองช้าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
๗. นายประโชติ เฉลิมพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
๘. นางกัลยา จูทา ผู้แทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
๙. นางสาวกาญจน์วริน สิทธิปรีชาพงษ์ ผู้แทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
๑๐. นายจิณณวัฒน์ สุวรรณ์ ผู้แทน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
๑๑. นางพรทิพย์ บัวประทุม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานธุรการและงานประชุม กรรมการและเลขานุการ

๑๒. นางสาวศิริรัตน์ อ้นหมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวกัญญณัฐ ประเสริญศิริภัทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 โทรสาร.0-5622-1554