บุคลากร
 

 
 

นายมงคล แพทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 

 

นางสุกัญญา มีวงษ์
ผู้อำนวยการกองกลาง

อ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางนภัสนันท์ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน

 


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554