เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1060 : รับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1573787781_5F6P_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 502,835 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/11/2562 12:01:53 : มีผู้เข้าชม 7 ครั้งแล้ว
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1573787781_5F6P_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 412,858 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/11/2562 12:02:00
ภาพ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1573787781_5F6P_Page_3.jpg | ขนาดไฟล์ 269,197 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/11/2562 12:02:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/11/2562 12:03:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554