เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1124 : การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2562
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 23/12/2562 11:38:25 : มีผู้เข้าชม 1 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554