เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1153 : ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 21/1/2563 15:32:20 : มีผู้เข้าชม 2 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554