เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1156 : เปลี่ยนแปลงวันเริ่มปฏิบัติงานพนักงานราชการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) เปลี่ยนแปลงวันเริ่มปฏิบัติงานพนักงานราชการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุนกรณีมีเหตุพิเศษ
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 27/1/2563 15:07:04 : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554