เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1171 : ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:49:04 : มีผู้เข้าชม 10 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:49:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:50:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:50:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:51:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:51:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:52:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:52:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:52:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:53:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554