เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1172 : ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:54:45 : มีผู้เข้าชม 5 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:55:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:56:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:56:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/2/2563 8:57:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554