เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1190 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เพิ่มเติม) ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 25/2/2563 8:53:26 : มีผู้เข้าชม 4 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554