เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1201 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/3/2563 20:47:53 : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554