เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1214 : แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) ปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 29/3/2563 15:52:09 : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554