เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1223 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑ ชุด) ครั้งที่ ๒
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/4/2563 10:19:29 : มีผู้เข้าชม 7 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/4/2563 10:19:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/4/2563 10:21:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554