เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1227 : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์เครือข่าย ระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 20/5/2563 11:34:21 : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 20/5/2563 11:34:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 20/5/2563 11:35:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 20/5/2563 11:35:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554