เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1232 : การหยั่งเสียงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/6/2563 16:19:52 : มีผู้เข้าชม 6 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/6/2563 16:20:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554