เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1233 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 23/6/2563 15:46:55 : มีผู้เข้าชม 7 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 23/6/2563 15:47:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554