เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1245 : รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/7/2563 13:08:55 : มีผู้เข้าชม 5 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/7/2563 17:05:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554