เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1246 : รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าและดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ)
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/7/2563 17:27:06 : มีผู้เข้าชม 4 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554