เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1247 : ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 13/7/2563 18:14:46 : มีผู้เข้าชม 2 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554