เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1264 : ประกวดราคาซื้อโครงการการเรียนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR แบบออนไลน์ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/8/2563 9:14:34 : มีผู้เข้าชม 9 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/8/2563 9:15:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/8/2563 9:15:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/8/2563 9:16:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554