เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1265 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการการเรียนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR แบบ ออนไลน์ ๑ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/8/2563 9:17:07 : มีผู้เข้าชม 4 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554