เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1271 : ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 7/8/2563 14:13:54 : มีผู้เข้าชม 8 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554