เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1281 : ประกวดราคาเช่าค่าเช่าวงจรอินเตอร์เน็ต ระยะ 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/9/2563 11:11:54 : มีผู้เข้าชม 8 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/9/2563 11:12:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/9/2563 11:13:00
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/9/2563 11:14:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554