เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1282 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าวงจรอินเตอร์เน็ต ระยะ 1 ปี)
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/9/2563 11:15:17 : มีผู้เข้าชม 6 ครั้งแล้ว 


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 โทรสาร.0-5622-1554