เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1283 : ประกาศเรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 25/9/2563 10:36:08 : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 25/9/2563 10:36:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554