เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 1299 : ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 21/10/2563 14:08:19 : มีผู้เข้าชม 1 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554