เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 602 : การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1513222745_u1pt_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 768,911 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/12/2560 13:12:35 : : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1513222745_u1pt_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 473,996 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/12/2560 13:12:00
มีไฟล์แนบ
ใบสมัครและใบเสนอชื่อ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1513222750_GaTd.pdf | ขนาดไฟล์ 131,226 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15/12/2560 13:13:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554