เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 623 : ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514971785_8Jq6.jpg | ขนาดไฟล์ 434,390 Byte
หน้าที่ 1 จาก 1
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:54:32 : : มีผู้เข้าชม 4 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554