เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 624 : รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_01.jpg | ขนาดไฟล์ 543,282 Byte
หน้าที่ 1 จาก 28
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:55:43 : : มีผู้เข้าชม 30 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_02.jpg | ขนาดไฟล์ 711,077 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:55:00
ภาพ
หน้าที่ 3 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_03.jpg | ขนาดไฟล์ 843,430 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:56:00
ภาพ
หน้าที่ 4 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_04.jpg | ขนาดไฟล์ 287,865 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:56:00
ภาพ
หน้าที่ 5 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_05.jpg | ขนาดไฟล์ 791,223 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:56:00
ภาพ
หน้าที่ 6 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_06.jpg | ขนาดไฟล์ 711,011 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:58:00
ภาพ
หน้าที่ 7 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_07.jpg | ขนาดไฟล์ 863,983 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:58:00
ภาพ
หน้าที่ 8 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_08.jpg | ขนาดไฟล์ 853,894 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:58:00
ภาพ
หน้าที่ 9 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_09.jpg | ขนาดไฟล์ 968,397 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:58:00
ภาพ
หน้าที่ 10 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_10.jpg | ขนาดไฟล์ 291,553 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:59:00
ภาพ
หน้าที่ 11 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_11.jpg | ขนาดไฟล์ 711,980 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:59:00
ภาพ
หน้าที่ 12 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_12.jpg | ขนาดไฟล์ 761,027 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:59:00
ภาพ
หน้าที่ 13 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_13.jpg | ขนาดไฟล์ 368,008 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 15:59:00
ภาพ
หน้าที่ 14 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_14.jpg | ขนาดไฟล์ 768,681 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:00:00
ภาพ
หน้าที่ 15 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_15.jpg | ขนาดไฟล์ 886,393 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:00:00
ภาพ
หน้าที่ 16 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_16.jpg | ขนาดไฟล์ 518,872 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:00:00
ภาพ
หน้าที่ 17 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_17.jpg | ขนาดไฟล์ 635,194 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:00:00
ภาพ
หน้าที่ 18 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_18.jpg | ขนาดไฟล์ 859,706 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:01:00
ภาพ
หน้าที่ 19 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_19.jpg | ขนาดไฟล์ 874,672 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:01:00
ภาพ
หน้าที่ 20 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_20.jpg | ขนาดไฟล์ 709,093 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:01:00
ภาพ
หน้าที่ 21 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_21.jpg | ขนาดไฟล์ 807,188 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:01:00
ภาพ
หน้าที่ 22 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_22.jpg | ขนาดไฟล์ 880,179 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:02:00
ภาพ
หน้าที่ 23 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_23.jpg | ขนาดไฟล์ 330,853 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:02:00
ภาพ
หน้าที่ 24 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_24.jpg | ขนาดไฟล์ 847,633 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:02:00
ภาพ
หน้าที่ 25 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_25.jpg | ขนาดไฟล์ 693,400 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:02:00
ภาพ
หน้าที่ 26 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_26.jpg | ขนาดไฟล์ 291,231 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:03:00
ภาพ
หน้าที่ 27 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_27.jpg | ขนาดไฟล์ 456,298 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:03:00
ภาพ
หน้าที่ 28 จาก 28

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1514972231_XNYg_Page_28.jpg | ขนาดไฟล์ 358,151 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/1/2561 16:03:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554