เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 649 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : LINE_P201818_092137_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 244,236 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 1/2/2561 10:51:02 : : มีผู้เข้าชม 5 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : LINE_P201818_092137_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 164,191 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 1/2/2561 10:51:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554