เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 652 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517822784_BJCQ_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 342,198 Byte
หน้าที่ 1 จาก 3
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 7/2/2561 10:49:34 : : มีผู้เข้าชม 9 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 3

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517822784_BJCQ_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 880,244 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 7/2/2561 10:49:00
ภาพ
หน้าที่ 3 จาก 3

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1517822784_BJCQ_Page_3.jpg | ขนาดไฟล์ 272,972 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 7/2/2561 10:50:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554