เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 658 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบบโสตและโสตทัศน์ จำนวน 1 ระบบ
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518078986_HEWK_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 57,566 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:33:31 : : มีผู้เข้าชม 7 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518078986_HEWK_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 123,492 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:34:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554