เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 659 : ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้องานระบบโสตและระบบโสตทัศน์ จำนวน 1 ระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079076_z6wt_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 673,239 Byte
หน้าที่ 1 จาก 21
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:41:43 : : มีผู้เข้าชม 30 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079076_z6wt_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 743,491 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:41:00
ภาพ
ข้อกำหนดคุณลักษณะระบบโสตและโสตทัศน์ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หน้าที่ 3 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_01.jpg | ขนาดไฟล์ 673,491 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:44:00
ภาพ
หน้าที่ 4 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_02.jpg | ขนาดไฟล์ 526,191 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:44:00
ภาพ
หน้าที่ 5 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_03.jpg | ขนาดไฟล์ 653,206 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:44:00
ภาพ
หน้าที่ 6 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_04.jpg | ขนาดไฟล์ 591,422 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:44:00
ภาพ
หน้าที่ 7 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_05.jpg | ขนาดไฟล์ 490,752 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:45:00
ภาพ
หน้าที่ 8 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_06.jpg | ขนาดไฟล์ 541,573 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:45:00
ภาพ
หน้าที่ 9 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_07.jpg | ขนาดไฟล์ 550,359 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:45:00
ภาพ
หน้าที่ 10 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_08.jpg | ขนาดไฟล์ 560,902 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:45:00
ภาพ
หน้าที่ 11 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_09.jpg | ขนาดไฟล์ 579,237 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:46:00
ภาพ
หน้าที่ 12 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_10.jpg | ขนาดไฟล์ 495,044 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:46:00
ภาพ
หน้าที่ 13 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_11.jpg | ขนาดไฟล์ 635,667 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:46:00
ภาพ
หน้าที่ 14 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_12.jpg | ขนาดไฟล์ 658,765 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:46:00
ภาพ
หน้าที่ 15 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_13.jpg | ขนาดไฟล์ 624,380 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:47:00
ภาพ
หน้าที่ 16 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_14.jpg | ขนาดไฟล์ 665,262 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:47:00
ภาพ
หน้าที่ 17 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_15.jpg | ขนาดไฟล์ 622,053 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:47:00
ภาพ
หน้าที่ 18 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_16.jpg | ขนาดไฟล์ 670,263 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:48:00
ภาพ
หน้าที่ 19 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_17.jpg | ขนาดไฟล์ 596,963 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:48:00
ภาพ
หน้าที่ 20 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_18.jpg | ขนาดไฟล์ 590,799 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:48:00
ภาพ
หน้าที่ 21 จาก 21

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn_Page_19.jpg | ขนาดไฟล์ 160,197 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:48:00
มีไฟล์แนบ
TOR

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079076_z6wt.pdf | ขนาดไฟล์ 135,617 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:50:00
มีไฟล์แนบ
spec

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1518079079_vwpn.pdf | ขนาดไฟล์ 1,009,974 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/2/2561 10:50:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554