เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 753 : ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไข
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 15-41-24_23-06-2018_Public_Doc_K5_2_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 325,106 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 29/6/2561 8:56:00 : : มีผู้เข้าชม 1 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 15-41-24_23-06-2018_Public_Doc_K5_2_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 346,181 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 29/6/2561 8:56:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554