เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 912 : ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1545186039_5zIV.jpg | ขนาดไฟล์ 568,459 Byte
หน้าที่ 1 จาก 1
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 19/12/2561 10:08:20 : : มีผู้เข้าชม 2 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554