เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 919 : ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้ที่มาลงคะแนนหยั่งเสียง
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1540805564_QDrL.jpg | ขนาดไฟล์ 475,416 Byte
หน้าที่ 1 จาก 1
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 28/12/2561 15:38:40 : : มีผู้เข้าชม 2 ครั้งแล้ว


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554