เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 927 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ชุดทดสอบ Bomb calorimeter)
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546998413_N46H_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 141,698 Byte
ประกาศเชิญชวน หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:32:36 : : มีผู้เข้าชม 3 ครั้งแล้ว
ภาพ
ประกาศเชิญชวน หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546998413_N46H_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 178,628 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:32:00
ภาพ
Spec หน้าที่ 1 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546998413_Ssrk_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 286,768 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:33:00
ภาพ
Spec หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1546998413_Ssrk_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 137,815 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9/1/2562 9:34:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554