เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 932 : ประกวดราคาซื้อการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547086830_n1UM_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 141,411 Byte
ประกาศเชิญชวน หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/1/2562 10:24:38 : : มีผู้เข้าชม 8 ครั้งแล้ว
ภาพ
ประกาศเชิญชวน หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547086830_n1UM_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 151,047 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/1/2562 10:24:00
ภาพ
คุณลักณะเฉพาะครุภัณฑ์ หน้าที่ 1 จาก 3

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547086858_SPki_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 273,269 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/1/2562 10:26:00
ภาพ
คุณลักณะเฉพาะครุภัณฑ์ หน้าที่ 2 จาก 3

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547086858_SPki_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 359,032 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/1/2562 10:26:00
ภาพ
คุณลักณะเฉพาะครุภัณฑ์ หน้าที่ 3 จาก 3

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547086858_SPki_Page_3.jpg | ขนาดไฟล์ 266,506 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 11/1/2562 10:26:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554