เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 939 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ประเมินความเหมาะสบกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ภาพ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547542413_7gDf_Page_1.jpg | ขนาดไฟล์ 207,891 Byte
หน้าที่ 1 จาก 2
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/1/2562 11:36:20 : : มีผู้เข้าชม 7 ครั้งแล้ว
ภาพ
หน้าที่ 2 จาก 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1547542413_7gDf_Page_2.jpg | ขนาดไฟล์ 192,962 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 17/1/2562 11:37:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554