เพจใหม่ 1
ข่าวที่ 955 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาเคมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีไฟล์แนบ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549419210_DUnN.pdf | ขนาดไฟล์ 78,313 Byte
ร่างขอบเขตงาน
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:28:53 : : มีผู้เข้าชม 8 ครั้งแล้ว
มีไฟล์แนบ
ห้องปฏิบัติการเคมี

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549419210_bbrw-1.pdf | ขนาดไฟล์ 1,134,190 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:30:00
มีไฟล์แนบ
ระบบปฏิบัติการทางเคมี

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549419210_dnP6-1.pdf | ขนาดไฟล์ 495,933 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:31:00
มีไฟล์แนบ
ร่างขอบเขตงาน

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549419210_2NkD-1.pdf | ขนาดไฟล์ 96,578 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:32:00
มีไฟล์แนบ
ผังอาคาร


ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549419210_uBmJ-1.pdf | ขนาดไฟล์ 204,265 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:33:00
มีไฟล์แนบ
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549419210_rAfj.pdf | ขนาดไฟล์ 61,746 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:34:00
มีไฟล์แนบ
เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549419210_VyzE-1.pdf | ขนาดไฟล์ 174,557 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:35:00
มีไฟล์แนบ
ผังครุภัณฑ์

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549419211_5e9P-1.pdf | ขนาดไฟล์ 210,884 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:37:00
มีไฟล์แนบ
ระบบพื้นฐาน

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1549419211_Pi9I-1.pdf | ขนาดไฟล์ 783,766 Byte
ประกาศโดยนายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/2/2562 16:38:00


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554