เพจใหม่ 1

 

 
 • กลุ่มงานบริหารกองนโยบายและแผน
  - งานวางแผนและนโยบาย
  - งานวิเคราะห์งบประมาณและติดตามผล
  - งานสถิติข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ/วิสัยทัศน์
  - งานออกแบบและภูมิสถาปัตย์
   
 • กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
   
 • กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
  - งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
  - งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย

 

 
 • งานบริหารและประกันคุณภาพกองพัฒนานักศึกษา
 • งานบริการและสวัสดิการ - แนะแนวอาชีพ/ให้คำปรึกษา
  - หอพัก/ประกันฯ
   
 • งานพัฒนาบุคลิกภาพ/วินัย
 • งานกิจกรรมนักศึกษา
  - กีฬาและนันทนาการ
   
 • งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ศูนย์เวชศึกษาป้องกันและศูนย์พยาบาล

 

 
 
 • กลุ่มงานเลขานุการและสารบรรณ
  - งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ
  - งานอัดเสานำและถ่ายเอกสาร
  - งานร่าง-พิมพ์-โต้ตอบหนังสือราชการ
  - งานจัดเก็บเอกสารและสืบค้น
  - งานบริการไปรษณีย์
   
 • กลุ่มงานประชุมและพิธีการ
  - งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
  - งานประชุมสภาวิชาการ
  - การประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
  - การให้บริการ
  - การประชุมคณาจารย์และวิชาการ
  - การประชุมอื่น ๆ
  - การประกันคุณภาพ
   
 • กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
  - งานธุรการ
  - งานอัตรากำลัง
  - งานพัฒนาบุคลากร
  - งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
  - งานวินัยและนิติกร
   
 • กลุ่มงานคลัง
  - งานธุรการ
  - งานเงินนอกงบประมาณ
  - งานเงินงบประมาณ
  - งานการเงิน
  - งานบัญชี
   
 • กลุ่มงานพัสดุ
  - งานบริหารพัสดุ
  - งานจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา/วิธีพิเศษ
  - งานจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
  - งานจำหน่ายพัสดุ
  - งานพัฒนาระบบสารสนเทศพัสดุ
   
 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
  - งานประชาสัพพันธ์
  - งานโสตทัศนูปกรณ์
   
 • กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
  - งานบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้
  - งานสวัสดิการ
   
 • กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
  - งานอาคารสถานที่/อนามัยและสุขาภิบาล
  - งานรักษาตามปลอดภัยและจราจร
  - งานสวนรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
  - งานไฟฟ้า ประปาและซ่อมบำรุง
  - งานยานพาหนะ

 

 


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554