โครงสร้างการบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีผู้อำนวยการกองกลางผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน™ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและสารบรรณกลุ่มงานประชุมและพิธีการหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคลังหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์Œหัวหน้ากลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้‰หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองนโยบายและแผน™หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์Œหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพหัวหน้ากลุ่มบริการงานทั่วไปและบริการนักศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานกีฬาและนันทนาการหัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพโครงสร้างการบริหาร


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 โทรสาร.0-5622-1554