เพจใหม่ 1

 

ปรัชญา/ปณิธาน
         บริการล้ำ  นำเทคโนโลยี  มีความโปร่งใส  ใส่ใจนักศึกษา
 
 วิสัยทัศน์
         บริการดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัยใส่ใจทุกระดับ ปรับสู่มาตรฐานสากล
            
พันธกิจ
         1. ให้การบริการ เพื่อสนับสนุนการยริหารงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก
         2. จัดการทรัพยากรเพื่อให้บริการและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
         3. พัฒนาระบบการบริหารงานไปสู่ระดับสากล
         4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
         5. บริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
         1. เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
         2. เพื่อให้การบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โทร.0-5621-9100-29 ต่อ 1506 โทรสาร.0-5622-1554