ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

นายมงคล แพทองค

นายมงคล แพทองคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางสุกัญญา มีวงษ์์

นางสุกัญญา มีวงษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง

นางนภัสนันท์  บัวแก้ว

นางนภัสนันท์ บัวแก้ว

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสาวปรัศนีย์ นัยยานนท์

นางสาวปรัศนีย์ นัยยานนท์

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา