ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

นายมงคล แพทองคำ

นายมงคล แพทองคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

หมายเลขติดต่อ email

นางสุกัญญา มีวงษ์

นางสุกัญญา มีวงษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง

หมายเลขติดต่อ email

นางนภัสนันท์  บัวแก้ว

นางนภัสนันท์ บัวแก้ว

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

หมายเลขติดต่อ email

นางสาวปรัศนีย์ นัยยานนท์

นางสาวปรัศนีย์ นัยยานนท์

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

หมายเลขติดต่อ email
แชร์