เเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เอกสารฉบับเต็มเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ที่มาเหตุผลเเละความจําเป็น
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
เเนวทางในการดำเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เเนวทางการปฏิบัติเเละมาตรการตามเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เเนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำอย่างเป็นระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เเนวทางที่ 2 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ
เเนวทางที่ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ที่มาเหตุผลเเละความจําเป็น

          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบเเนวทางการประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้ำเสนอ เพื่อขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้น้ำอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อให้ทุกหน่วยลดปริมาณการใช้น้ำ เเละเป็นการปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล โดยกำหนดให้ทุกหน่วยจัดตั้งคณะทำงาน ดำเนินการตาม
เเนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้น้ำอย่างน้อยร้อยละ 10 เเละรายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำนั้น

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้จัดทำเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังค่านิยม สร้างความตระหนัก เเละความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด ดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ เเละติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้ำ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเเละมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำลงอย่างน้อย ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำของปีงบประมาณ พ.ค.2557

          2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเเละตระหนักถึงความสำคัญในการใช้น้ำของบุคลากรในสังกัด

          3. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด ในการใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า เเละเกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

          4. เพื่อลดค่าสาธารณูปโภคด้านการใช้น้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เป้าหมาย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลดปริมาณการใช้น้ำลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำของปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เเนวทางในการดำเนินการ

          เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดเเนวทางในการดำเนินการไว้ ดังนี้

เเนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำอย่างเป็นระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทําเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

          1.2 จัดทําเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ

          1.3 ให้ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามเเนวทางที่กำหนด

          1.4 การประเมินผล

เเนวทางที่ 2 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เสริมสร้างความเข้าใจเพื่อให้กับบุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้ทราบทั่วกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียน้ำที่ไม่จำเป็น

เเนวทางที่ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          3.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยในสังกัด ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน

                    3.1.1 ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกหน่วยในสังกัด ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานของหน่วยอย่างเคร่งครัด

                   3.1.2 พิจารณาปรับปรุงเเละแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                   3.1.3 ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำทุกหน่วยในสังกัด มีหน้าที่ตรวจสอบ กํากับ สั่งการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด

          3.2 การรายงานผลการติดตามประเมินผล

          จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ตามเเบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. การดำเนินการตามเเนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ เเละเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายลดการใช้น้ำลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำของปีงบประมาณ พ.ศ.2557

          2. บุคลากรในสังกัดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการประหยัดน้ำมากยิ่งขึ้น

          3. เกิดการปลูกฝังค่านิยมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเเละรู้คุณค่า

          4. หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณ ช่วยลดค่าสาธารณูปโภคด้านการใช้น้ำลดลงอย่างคุ้มค่า

          5. ลดความต้องการใช้น้ำในภาพรวม สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว

เเนวทางการปฏิบัติเเละมาตรการตามเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  เเนวทางการปฏิบัติเเละมาตรการ

 เเนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำอย่างเป็นระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          มาตรการ :

          1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัด

          1.2 กำหนดมาตรการเเละเเนวทางการลดปริมาณการใช้น้ำ

                   1.2.1 สํารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างง่าย เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์ โดย

                             1) การติดตั้งมาตรวัดน้ำโรงสูบน้ำและทุกอาคาร เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำ

                             2) ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในหน่วยงาน ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในเวลาที่กำหนดหลังจากที่เลิกงานแล้ว จดบันทึกเลขมาตรวัดน้ำไว้ หากเลขมาตรวัดน้ำเคลื่อนที่โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้ำใช้ ให้เรียกช่างงานประปา กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการมาตรวจซ่อมทันที

                             3) ตรวจสอบชักโครก ว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ โดยให้ลองหยดสีผสมอาหารลงไปในถังพักน้ำ แล้วสังเกตคอห่าน หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบจัดการซ่อมเเซม

                             4) จัดทำสติ๊กเกอร์สายด่วน เป็นหมายเลขติดต่อฉุกเฉิน แจ้งเหตุน้ำประปารั่วซึมตามจุดต่างๆ ในแต่ละอาคาร

                   1.2.2 นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เช่น การรดน้ำสนามหญ้า การรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

เเนวทางที่ 2 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ

          มาตรการ :

          2.1 สร้างพฤติกรรม และจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัด

                   2.1.1 ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำแบบประหยัด

                             1) ไม่เปิดน้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้าหรือล้างมือ เพราะจะสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลาย ๆ ลิตร

                             2) ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในซักโครก เพราะจะสูญเสียน้ำปริมาณมากจากการซักโครกเพื่อไล่สิ่งของดังกล่าวลงท่อ

                             3) ใช้สบู่เหลวเเทนสบู่ก้อนเมื่อต้องการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว ที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากกว่า เเต่การล้างมือด้วยสบู่เหลวที่เข้มข้น ก็จะใช้น้ำมากกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น

                             4) การล้างจาน ควรล้างจานในภาชนะ กะละมังหรือซิงค์ที่รองน้ำไว้ จะประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกตลอดเวลา

                             5) ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

                   2.1.2 การล้างรถยนต์

                             1) ไม่ควรใช้สายยางเเละเปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลาขณะล้างรถ เพราะจะใช้น้ำมากถึง 400 ลิตร เเต่ถ้าล้างด้วยน้ำเเละฟองน้ำในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้ำ จะลดการใช้น้ำได้มากถึง 300 ลิตร ต่อการล้างหนึ่งครั้ง

                             2) ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจบเกินไป เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดสนิมตัวถังได้ด้วย

                   2.1.3 การรดน้ำต้นไม้

                             1) ใช้ Sprinkler หรือ ผักบัวรดน้ำต้นไม้เเทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง จะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า

                             2) ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนเเดดจัด เพราะน้ำจะระเหยหมดไปเปล่า ๆ เเต่ให้รดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ ซึ่งการระเหยจะต่ำกว่า ช่วยให้ประหยัดน้ำได้มาก

          2.2 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เสริมสร้างความเข้าใจ ให้บุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียน้ำที่ไม่จําเป็น

                   2.2.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่องรณรงค์การประหยัดน้ำติดตั้งภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

                   2.2.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดน้ำ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   2.2.3 รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์หรือติดแผ่นสติ๊กเกอร์ตามจุดที่ใช้น้ำต่างๆ

เเนวทางที่ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          มาตรการ : :

          3.1 ให้คณะทำงานตามเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ควบคุมกำกับดูเเลการปฏิบัติตามเเผนการดำเนินงาน

                   1) ให้บุคลากรทุกหน่วยในสังกัด ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน อย่างเคร่งครัด

                   2) พิจารณาปรับปรุงเเละแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                   3) ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการบฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ มีหน้าที่ตรวจสอบ กําชับ สั่งการ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชาฯ ทราบตามลําดับ

          3.2 การรายงานผลเเละการติดตามประเมินผล

                   - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประหยัดน้ำ ตามเเบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

เเนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำอย่างเป็นระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะทำงาน/จัดทำแผนปฏิบัติการ
          - แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
          - คณะทำงานฯ จัดทําเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัย
คณะทำงานฯ
                       
2. มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการเเละเเนวทางการลดปริมาณการใช้น้ำ
          - สํารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ
          - นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ                        
เเนวทางที่ 2 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ
1. สร้างพฤติกรรม และจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัด
          - ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำแบบประหยัด เช่น การล้างรถยนต์ การรดน้ำต้นไม้
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์          

           
2. จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เสริมสร้างความเข้าใจ ให้บุคลากรในสังกัด
          - โปสเตอร์ /สติ๊กเกอร์/ระบบอินเตอร์เน็ต
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์                      
เเนวทางที่ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
1. ให้คณะทำงานตามเเผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ควบคุมกำกับดูเเลการปฏิบัติตามเเผนการดำเนินงาน คณะทำงานฯ                        
2. การรายงานผลเเละการติดตามประเมินผล ทุกเดือน คณะทำงานฯ